File Size Type Expires Last Modified Version Download
Leverings- en betalingsvoorwaarden 127.64 KB PDF never 01/05/2023 Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden
van
Rexcom B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort

 1. ALGEMEEN
  Op alle met Rexcom Holland B.V. te Nijkerk (hierna te noemen Rexcom) te sluiten
  overeenkomsten van koop en verkoop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
  Rexcom accepteert geen algemene inkoopvoorwaarden van koper, tenzij uitdrukkelijk anders
  overeengekomen.
 2. PRIJZEN
  Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen netto af magazijn, exclusief omzetbelasting.
  Prijzen kunnen door Rexcom worden verhoogd, indien en voor zover de door Rexcom te
  betalen inkoopprijs met meer dan 5% is gestegen ten opzichte van de prijs die voor Rexcom
  gold op het moment van opdrachtbevestiging. Bij orders met een totale waarde van minder
  dan € 250,– (excl. B.T.W.) wordt €17,50 orderkosten in rekening gebracht.
 3. LEVERINGSTIJD
  De leveringstijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding hiervan geeft geen
  recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of het recht om de goederen bij
  ontvangst te weigeren. Rexcom behoudt zich het recht voor om de goederen eerder te leveren
  dan is aangegeven.
 4. LEVERING
  Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af magazijn. Indien de goederen om
  welke reden dan ook niet door koper op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen is
  Rexcom gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.
 5. RECLAMES
  Eventuele klachten t.a.v. uiterlijke of anderszins direct waarneembare gebreken worden
  uitsluitend in behandeling genomen, indien deze binnen 5 dagen na levering van de goederen
  ter kennis van Rexcom zijn gebracht.
 6. RETOURZENDINGEN
  Retourzendingen van goederen worden uitsluitend aanvaard, indien de afnemer daartoe
  contact heeft opgenomen en een mondelinge dan wel schriftelijke acceptatie van heeft
  ontvangen.
 7. BETALING
  Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Eventuele reclames schorten
  de betalingsverplichting niet op. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de koper
  zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente en incassokosten
  verschuldigd ten grootte van 10% van de factuurwaarde.
  Indien levering en betaling in gedeelten en op verschillende data is overeengekomen, is
  Rexcom gerechtigd haar leveringsplicht op te schorten, indien en zolang de koper in gebreke
  blijft.
 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Rexcom, totdat alle vorderingen van
  Rexcom op koper uit welke hoofde dan ook volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan
  zolang de goederen nog eigendom van Rexcom zijn, deze te vervreemden, verpanden of op
  enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken,
  tenzij hij als koper een bedrijf uitoefent, dat tot doel heeft verkoop van goederen als door
  Rexcom geleverd.
 9. GARANTIE
  Tenzij anders overeengekomen garandeert Rexcom gedurende zes maanden na de dag waarop
  de goederen en/of diensten voor levering gereed zijn, zowel de goede constructie als de
  deugdelijkheid van de gebruikte materialen. De garantie is beperkt tot gebreken die bij
  normaal gebruik en onder normale omstandigheden binnen genoemde termijn zijn ontstaan en
  door de koper binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk aan Rexcom zijn gemeld. In dat geval
  zal Rexcom de in haar werkplaats kosteloos repareren en/of ondeugdelijke onderdelen
  vervangen. Indien koper na overleg met Rexcom de reparatie of vervanging elders laat
  uitvoeren, zal Rexcom ten hoogste het bedrag vergoeden, dat de reparatie of vervangen gekost
  zou hebben bij uitvoering in de werkplaats van Rexcom.
 10. AANSPRAKELIJKHEID
  De aansprakelijkheid van Rexcom uit hoofde van gedane leveringen is uitdrukkelijk beperkt
  tot nakoming van de garantieverplichtingen omschreven in artikel 9. Iedere vordering terzake
  van bedrijfsschade of andere indirecte schade is nadrukkelijk uitgesloten. Afbeeldingen,
  tekeningen, capaciteitsopgave, gegevens vermeld in catalogi e.d. binden Rexcom niet, tenzij
  uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. OVERMACHT
  In geval van overmacht is Rexcom gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten en bij
  overmacht van meer dan 3 maanden is zij gerechtigd de met koper gesloten overeenkomst
  onmiddellijk te beëindigen onder verplichting, van partijen aan elkaar terug te geven wat zij
  van elkaar hebben ontvangen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan,
  overheidsvoorschriften die in- of uitvoer van goederen onmogelijk of bezwaarlijk maken,
  gebrek aan transportmiddelen en vervoer, werkstaking, ingebreke blijven van
  toeleverancier(s), buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.
 12. VOORSCHRIFTEN EXPORT ADMINISTRATIE VERENIGDE STATEN
  Rexcom zal de nodige maatregelen treffen om voor haar rekening van het United States
  Office of Export Administration en/of andere aangewezen overheidslichamen de
  vergunningen te verkrijgen die vereist zijn voor export van de producten en de documentatie
  uit de Verenigde Staten en levering aan koper. Iedere overeenkomst wordt aangegaan op
  voorwaarde van verkrijging van de vorenbedoelde vergunning. Koper erkent met deze
  voorschriften bekend te zijn en zal op verzoek van Rexcom alle inlichtingen en documentatie
  verschaffen die Rexcom tot het verkrijgen van de vergunningen nodig heeft. Koper zal de
  producten en bijbehorende documentaties niet vervreemden of aan derden in gebruik geven,
  aan derden bekend maken, weer uitvoeren of op enigerlei andere wijze gebruiken of
  behandelen in strijd met bedoelde vergunningen en ter zake geldende voorschriften.
 13. RECHTELIJKE BEVOEGDHEID
  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het
  Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangende met de
  overeenkomst kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
  binnen het Arrondissement Zwolle.

Nijkerk, februari 2022